Komfort, Bezpieczeństwo, Szybkość, Precyzja, Zaufanie – te cechy są naszym Priorytetem

tel.: 889 001 889

Regulamin

 

REGULAMIN PRZEWOZÓW OSÓB I PRZESYŁEK

ExperTour Nadula

  

1. Postanowienia ogólne

Niniejszy regulamin przewozu przesyłek określa warunki i zasady dotyczące transportu przesyłek, świadczonych przez Zleceniobiorcę – ExperTour Nadula na rzecz Zleceniodawcy – osób fizycznych, prawnych jak i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej na terenie Unii Europejskiej.

Zleceniodawca z chwilą zgłoszenia przesyłki do odbioru, podpisania listu przewozowego deklaruje znajomość regulaminu i jednocześnie wyraża zgodę na warunki i inne przepisy, które mogą być zgodnie z nim wydane.

Z chwilą zgłoszenia przesyłki do odbioru, podpisania listu przewozowego zleceniodawca uznaje regulamin jako część umowy zawartej o świadczenie usług transportu przesyłek.

 

ExperTour Nadula wykonuje usługę transportu przesyłek i zastrzega sobie prawo przekazywania zleceń na usługi transportowe firmom zewnętrznym.

 

2. Zasady przewozu osób

 

Firma ExperTour Nadula:

 1. Zobowiązuje się do przewiezienia pasażera we wcześniej ustalone miejsce.
 2. Zastrzega sobie prawo do odmowy dalszego przewozu osobie, która znajduje się pod wpływem alkoholu lub w przypadku gdy jej zachowanie jest uciążliwe wobec pozostałych pasażerów.
 3. Nie odpowiada za opóźnienia powstałe w skutek przyczyn od nas niezależnych.
 4. Nie ponosimy odpowiedzialności z tytułu podania błędnego adresu przez pasażera.
 5. Pasażer zobowiązany jest do:
  • posiadania dokumentu uprawniającego go do przekroczenia granicy
  • oczekiwania w uzgodnionym miejscu i ustalonym przez nas czasie
  • stosowania się do zaleceń kierowcy
  • okazania wymaganych dokumentów w przypadku kontroli
  • podania dokładnego adresu docelowego
  • zapinania pasów bezpieczeństwa w pojeździe
  • przestrzegania i pozostawienia po sobie porządku w pojeździe
 6. W przypadku rezygnacji przez Pasażera z odbycia podróży, firmie ExperTour Nadula przysługuje prawo do zwrot należności stosowny do niewykorzystanego świadczenia przewozowego po potrąceniu części należności (odstępnego). W zależności od terminu rezygnacji firmie ExperTour Nadula przysługuje prawo do dokonania potrąceń następujących kwot:
  • od 7 dni do 48 godzin przed wyjazdem 25% wartości biletu
  • od 48 godzin do 24 godzin przed wyjazdem 50% wartości biletu,
  • poniżej 24 godzin przed wyjazdem 90% wartości biletu.
  • W przypadku niezgłoszenia się Pasażera na odjazd autokaru Przewoźnik ma prawo do potrącenia 100 % wartości biletu.
 7. Promocja 5 przejazd za 50% ceny:
  • promocja jest ważna w okresie jednego roku kalendarzowego od pierwszego przejazdu,
  • podczas rezerwacji należy poinformować konsultanta o promocyjnym przejeździe,
  • w przypadku niepoinformowania kierowca  jest zobowiązany pobrać opłatę jak za normalny bilet
 8. W pojeździe obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu oraz spożywania napojów alkoholowych.
 9. Pasażer odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone na rzecz firmy ExperTour Nadula i pozostałym pasażerów.
 10. Pasażer objęty jest ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW). Ubezpieczenie to obejmuje jedynie sytuacje, jakie mogą zdarzyć się w trakcie pobytu Pasażera w pojeździe. Wszelkie zdarzenia losowe powodujące jakiekolwiek szkody, powstałe poza pojazdem, nie są objęte tym ubezpieczeniem.
 11. Pasażer ma prawo zabrać ze sobą nieodpłatnie 40kg bagażu w cenie biletu. W przypadku potrzeby zabrania większej ilości bagażu należy zgłosić ten fakt podczas rezerwacji miejsca. Zastrzegamy sobie prawo do naliczenia dodatkowej opłaty za przewożony nadbagaż.
 12. Zabrania się przewozu bagażu, jak również posiadania przy sobie materiałów i przedmiotów, które mogą zagrażać bezpieczeństwu w transporcie, stwarzać możliwość wyrządzenia szkody innym podróżnym, bądź firmie ExperTour Nadula oraz narażać podróżnych na niewygody.
 13. Zabrania się przewozu rzeczy, których przewóz jest niedozwolony na podstawie odrębnych przepisów.
 14. Kierowca w razie uzasadnionego podejrzenia może sprawdzić, czy zawartość przesyłki bagażowej nie narusza wyżej wymienionych warunków.
 15. W sprawach nieuregulowanych powyższym regulaminem zastosowanie mają następujące przepisy:
  • ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. prawo przewozowe (j.t. Dz. U. z 2000 r. nr 50, poz. 601; z późn. zmian.)
  • ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. nr 16, poz. 93; z późn. zmian.).

 

3. Zasady przyjmowania i dostarczania paczek

 

 1. Przesyłka, po telefonicznym lub elektronicznym zgłoszeniu na oficjalnej stronie ExperTour Nadula, przez Nadawcę, jest odbierana spod wskazanego adresu w danej miejscowości.
 2. Zasadą jest doręczanie przesyłki Odbiorcy do rąk własnych. W przypadku gdy Odbiorcą jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna - przesyłkę pozostawia się za pokwitowaniem w kancelarii lub komórce spełniającej jej rolę.
 3. Czas dostawy przesyłki w usłudze standard: do 7 dni roboczych, jeśli nie został on indywidualnie określony z Nadawcą.
 4. Czas dostawy przesyłki liczony jest od momentu odebrania od nadawcy tylko w dniach tygodnia :poniedziałek,wtorek,środa i czwartek , jeżeli przesyłka została odebrana od nadawcy w pozostałe dni tygodnia (piątek,sobota,niedziela) termin dostawy do odbiorcy ustalany jest indywidualnie.
 5. Usługi będą świadczone w stosunku do towarów kruchych (szkło), łatwo psujących się(żywność) oraz wrażliwych na temperaturę pod warunkiem, że nadawca wyrazi zgodę na ich transport, na własne ryzyko. Firma ExperTour Nadula nie zapewnia warunków właściwych do przewozu w/w towarów i nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności.
 6. Zleceniodawca jest zobowiązany oddać paczkę w stanie pozwalającym na jej prawidłowy przewóz i wydanie bez ubytku i uszkodzenia. Rzeczy, które ze względu na ich właściwości wymagają opakowania. Klient jest zobowiązany do odpowiedniego przygotowania przesyłki do przewozu i/ lub zapakowania jej w taki sposób, aby zawartość przesyłki była zabezpieczona stosownie do czasu trwania i charakteru usługi przewozowej. Klient ponosi odpowiedzialność za wszelkie koszty i szkody dotyczące osób, innych przesyłek lub firmy, której ExperTour Nadula zleciła przewóz, wynikłe z nieodpowiedniego przygotowania /opakowania towarów. Odpowiedzialność Klienta może być ograniczona, jeżeli pracownik ExperTour Nadula lub jej pełnomocnik nie zgłosili zastrzeżeń pomimo widocznych, oczywistych braków lub uchybień opakowania lub przygotowania. Zwrot kosztów obejmuje również ewentualne koszty prawne i sądowe jak też koszty zasięgnięcia opinii biegłych.
 7. Zleceniodawca jest zobowiązany oddać przesyłkę, paczkę w opakowaniu, które powinno  między innymi:
  • być zamknięte i zabezpieczone skutecznym środkiem (np. takim jak taśma samoprzylepna, folia strecz, plomby czy pieczęcie lakowe);
  • być odpowiednio wytrzymałe; uniemożliwiać dostęp do zawartości bez pozostawienia widocznych śladów;
  • być opisane, gdy wymagają tego właściwości lub zawartość paczki, poprzez oznakowanie( w szczególności "góra/dół", "uwaga szkło" etc.).
 8. Koszty ewentualnego zabezpieczenia lub przepakowania paczki ponosi Zleceniodawca.
 9. Opakowanie paczki wlicza się do jej masy.
 10. Przyjęcie paczki do przewozu i doręczania nie uzasadnia domniemania, że jej opakowanie odpowiadało warunkom określonym w niniejszym Regulaminie. Za prawidłowe opakowanie odpowiedzialny jest Zleceniodawca.
 11. Doręczenie paczki odbiorca potwierdza własnoręcznym podpisem na dowodzie doręczenia (dowodzie nadania, liście przewozowym), stwierdzając tym samym prawidłowe wykonania usługi.
 12. Wszelkie zastrzeżenia dotyczące wykonania usługi lub stanu paczki powinny być wpisane na dowodzie doręczenia przez odbiorcę w chwili jej przyjęcia. Przy braku odmiennych ustaleń, przed potwierdzeniem doręczenia paczki na dowodzie doręczenia i uiszczeniem wynikających z niego opłat odbiorca nie może dokonać otwarcia paczki. Z chwilą doręczenia paczki wszelkie ryzyko związane z uszkodzeniem lub utratą paczki przechodzi na odbiorcę.
 13. W przypadku, gdy adresat odmówi przyjęcia paczki jest ona zwracana do nadawcy. Koszty przewozu ( w obie strony ) ponosi Zleceniodawca.
 14. Odmowa uiszczenia należności za dokonane usługi przez ExperTour Nadula jak i dodatkowe czynności wynikłe w trakcie realizacji zlecenia traktowane są jako odmowa przyjęcia paczki.
 15. W przypadku wykonywania usługi przewozu przesyłek lub usługi pocztowej na zlecenie Zleceniodawcy i na jego koszt, w razie odmowy uiszczenia należności na rzecz ExperTour Nadula przez Zleceniodawcę, do jej zapłaty zobowiązany jest Nadawca.
 16. W przypadku nieobecności Odbiorcy, kurier pozostawia awizo ze wskazaniem gdzie i kiedy Adresat może osobiście (lub przez upoważnionego przedstawiciela) odebrać przesyłkę lub zamówić kolejną dostawę przesyłki do swej siedziby. Termin do odbioru przesyłki przez Odbiorcę wynosi 3 dni robocze liczone od dnia następnego po dniu pozostawienia awizo. Po upływie terminu odbioru, o ile nie miał miejsca żaden z wniosków Odbiorcy lub Nadawcy, o których mowa poniżej, przesyłka zwracana jest Nadawcy na jego koszt.
 17. Za odmowę przyjęcia przesyłki uważana jest także odmowa uiszczenia jakichkolwiek należności o których mowa w niniejszym Regulaminie.
 18. Zleceniodawca jest zobowiązany do oznakowania paczki, tj. zleceniodawca umieszcza na paczce lub na jej opakowaniu adres i dane adresata wraz z telefonem kontaktowym, które podane są jednocześnie na liście przewozowym. Adres powinien być napisany czytelnie, powinien zawierać bezwzględnie: imię i nazwisko, kod pocztowy adresata oraz numer telefonu.

 

4. Wyłączenia z przewozu

 

 1. Firma ExperTour Nadula zastrzega sobie prawo wyłączenie z przewozu towarów i rzeczy:
  • które podlegają opodatkowanym akcyzą np.: papierosy, alkohol, wyroby tytoniowe i alkoholowe, itp.
  • których przewóz jest zabroniony na podstawie odrębnych przepisów;
  • które z powodu swoich rozmiarów, masy lub innych właściwości albo ze względu na urządzenia ExperTour Nadula nie nadają się do przewozu;
  • niebezpieczne w rozumieniu odrębnych przepisów w tym w szczególności: materiały łatwopalne, wybuchowe lub radioaktywne, substancje żrące lub cuchnące, broń i amunicja;
  • przesyłek, o których mowa w § 47 ustawy Prawo pocztowe (usługi zastrzeżone);
  • zawierających narkotyki lub leki i środki psychotropowe, z wyjątkiem przedmiotów wysyłanych w celach naukowych lub medycznych przez ustawowo do tego upoważnione instytucje;
  • zawierających zwłoki i szczątki zwłok ludzkich;
  • mających na opakowaniu lub widocznej części zawartości napisy lub rysunki naruszające dobra chronione przez prawo;
  • zawierających dzieła sztuki, antyki, kamienie i metale szlachetne w jakiejkolwiek postaci bądź formie, waluty, zbywalne papiery wartościowe, certyfikaty i jakiekolwiek inne walory zbywalne.

 

5. Kontrola przesyłek

 

Firmy ExperTour Nadula zastrzega sobie prawo do sprawdzenia czy przesyłka odpowiada oświadczeniom nadawcy zawartym w liście przewozowym oraz czy zachowane zostały przepisy dotyczące rzeczy dopuszczonych do przewozu na warunkach szczególnych.

Sprawdzenia dokonuje się w obecności nadawcy, a jeżeli wezwanie go nie jest możliwe, przewoźnik dokonuje sprawdzenia w obecności osób zaproszonych przez siebie do tej czynności.

Wynik sprawdzenia zamieszcza się w liście przewozowym albo dołączonym do niego protokole.

W razie stwierdzenia niezgodności oświadczeń zawartych w liście przewozowym ze stanem rzeczywistym przesyłki, koszty sprawdzenia obciążają przesyłkę.

W przypadku stwierdzenia naruszenia przez Nadawcę powyższych postanowień zapłaci on karę umowną w wysokości dziesięciokrotnej (10x) kwoty należnej ExperTour Nadula z tytułu wykonania usługi.

Zapłata kary, o której mowa powyżej nie pozbawia ExperTour Nadula prawa dochodzenia odszkodowania przewyższającego jej wysokość na zasadach ogólnych.

 

6. Odstąpienie wykonania usługi

 

Firma ExperTour Nadula może także odmówić wykonania usługi w przypadku:

 • czasoprzestrzennej niemożności jej wykonania,
 • niewłaściwego zabezpieczenia przesyłki przez Zleceniodawcę,
 • gdy istnieje uzasadnione podejrzenie, iż deklaracja zawartości i/lub jego wagi nie zgadza się ze stanem faktycznym. nie nadają się do przewozu;
 • niebezpieczne w rozumieniu odrębnych przepisów w tym w szczególności: materiały łatwopalne, wybuchowe lub radioaktywne, substancje żrące lub cuchnące, broń i amunicja;
 • ma prawo do odmowy przyjęcia przesyłki, jeśli Nadawca / Odbiorca przesyłki znajduje się w rejonie stale lub czasowo wyłączonym z obsługi.

 

7. Opłaty za usługę

 

 1. Wysokość opłat za usługi określa aktualny cennik, lub odrębna umowa zawarta pomiędzy firmą ExperTour Nadula  i Zleceniodawcą.
 2. Należność uiszcza Zleceniodawca w momencie nadania przesyłki - gotówką lub zgodnie z umową.
 3. Pokwitowanie odbioru gotówki przez kuriera ExperTour Nadula następuje na dokumencie listu przewozowego lub zgodnie z umową.
 4. Na życzenie Zleceniodawcy istnieje możliwość wystawia faktury VAT.
 5. ExperTour Nadula zastrzega sobie prawo zatrzymania przesyłek Zleceniodawcy w celu zabezpieczenia roszczeń przysługujących ExperTour Nadula wobec Klienta bez względu na tytuł należności.
 6. Jeżeli waga przesyłki jest większa od deklarowanej podczas nadania może wiązać się z dodatkową opłatą podczas odbioru.
 7. Nadawca ponosi odpowiedzialność za uzasadnione koszty i wydatki poniesione przez ExperTour Nadula (włącznie z kosztami przechowywania), za straty, podatki i opłaty celne jakie ExperTour Nadula może ponieść oraz z tytułu roszczeń podniesionych przeciw ExperTour Nadula, z powodu nie spełnienia przez paczkę któregokolwiek z ograniczeń, wymogów lub z powodu odmowy lub zawieszenia wykonywania usług lub zwrotu paczki lub przesyłki przez ExperTour Nadula lub przewoźnika, zgodnego z niniejszym.
 8. W przypadku zwrotu paczki lub przesyłki, nadawca jest również odpowiedzialny za zapłacenie całego należnego wynagrodzenia, obliczonego zgodnie ze stawkami ExperTour Nadula.
 9. Zleceniodawca ma prawo żądać informacji na temat aktualnego cennika usług.

 

8. Odpowiedzialność

 

W przypadku utraty, ubytku lub uszkodzenia przesyłki ExperTour Nadula ponosi odpowiedzialność materialną za koszty związane z całkowitym odkupieniem nadanej przesyłki lub jej naprawy, nie więcej niż do kwoty stanowiącej górną granicę odpowiedzialności lub wartości deklarowanej przez Zleceniodawcę.

 1. Kurier zobowiązany jest spisać protokół w obecności Odbiorcy, w którym ujęta będzie data i godzina doręczenia oraz opis uszkodzenia lub ubytku przesyłki. Prawidłowo sporządzony protokół (podpisany przez Odbiorcę i kuriera) jest podstawą do przyjęcia reklamacji.
 2. Wskutek przyjęcia przez Odbiorcę przesyłki bez zastrzeżeń wygasają wszelkie roszczenia przeciwko ExperTour Nadula.
 3. Firma ExperTour Nadula ponosi odpowiedzialność za uszkodzenie, utratę lub ubytek przesyłki w okresie od jej przyjęcia od Nadawcy do momentu wydania Adresatowi.
 4. Odpowiedzialność ExperTour Nadula z tytułu świadczonych usług kurierskich ograniczona jest do wysokości 500,00 (pięćset złotych) PLN. Firma ExperTour Nadula nie ponosi odpowiedzialności ponad tę kwotę.
 5. ExperTour Nadula ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą jedynie za rzeczywiste straty związane z utratą, ubytkiem lub uszkodzeniem przesyłki.
 6. Odpowiedzialność ExperTour Nadula nie obejmuje szkód z tytułu nie wykonania lub nienależytego wykonania usługi, polegającej na utracie korzyści, zysków lub dochodów, zarówno w stosunku do Nadawcy jak i osób trzecich.
 7. W wypadku utraty, ubytku lub uszkodzenia przesyłki ExperTour Nadula ponosi odpowiedzialność materialną za koszty związane z odkupieniem lub naprawą przesyłki, nie więcej jednak niż do kwoty stanowiącej górną granicę odpowiedzialności.

 

9. Reklamacje

 

 1. Prawo wnoszenia reklamacji i dochodzenia roszczeń przeciwko ExperTour Nadula przysługuje Nadawcy, z zastrzeżeniem postanowień ust 4. Wszystkie reklamacje związane z nie doręczeniem, opóźnieniem, utratą, ubytkiem i uszkodzeniem przesyłki przyjmowane są pocztą na adres siedziby ExperTour Nadula  lub mailowo.
 2. Reklamacje powinny być zgłaszane na piśmie, za potwierdzeniem doręczenia w nieprzekraczalnym terminie 10 dni licząc od dnia następnego po dniu nadania przesyłki., z zastrzeżeniem postanowień ust 4.
 3. Roszczenia z tytułu nienależytego wykonania usługi wygasają wskutek przyjęcia przesyłki bez zastrzeżeń. Nie dotyczy to jednak roszczeń z tytułu niewidocznych ubytków lub uszkodzeń przesyłki zgłoszonych przez Adresata nie później niż po upływie 7 dni od przyjęcia przesyłki.
 4. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać:
  • Nazwę lub nazwisko i adres reklamującego;
  • Podstawę reklamacji;
  • Udokumentowane uprawnienie do dochodzenia roszczeń;
  • Kopię listu przewozowego i numer przesyłki; Kwotę roszczenia;
  • Podpis reklamującego lub osoby przez niego upoważnionej z załączonym pełnomocnictwem.
 5. Reklamacja powinna być rozpatrzona w terminie 2 miesięcy licząc od dnia wniesienia prawidłowej reklamacji
 6. Po rozpatrzeniu reklamacji ExperTour Nadula powiadamia pisemnie reklamującego o sposobie załatwienia reklamacji, ewentualnym odszkodowaniu oraz terminie i sposobie przekazania należności.
 7. Reklamacje zgłoszone po terminie, reklamacje niekompletne (nie spełniające warunków), reklamacje uzupełnione po terminie lub reklamacje wniesione przez osobę nieuprawnioną traktuje się jak nie wniesione.
 8. Nadawcy nie przysługuje prawo potrącenia kwot roszczenia od aktualnych, przeszłych bądź przyszłych należności wobec ExperTour Nadula. Przesyłka niedoręczona może zostać otwarta w celu uzyskania danych umożliwiających jej doręczenie lub zwrócenie Nadawcy.
 9. Przesyłkę uznaje się za utraconą, jeżeli nie została dostarczona do Odbiorcy w okresie 5 dni od upływu przewidywanego terminu doręczenia.

 

Powyższy Regulamin dostępny jest także w siedzibie ExperTour Nadula.

Zleceniodawca zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem przed przekazaniem przesyłki firmie ExperTour Nadula. Skorzystanie z usług firmy ExperTour Nadula równoznaczne jest z akceptacją regulaminu.

Zamów kuriera w kilka chwil!

Przejdź do formularza

 

 

ZASADY PAKOWANIA PRZESYŁEK

Pliki

Zapewniamy bezpieczna podróż busami do Niemiec, Holandii, Belgii, Francji, Anglii.

FHU NADULA Ernest Maciaszek

ul. Słowackiego 30
37-420 Rudnik nad Sanem

+48 889 001 889  

+48 889 001 801

+44 73 91 989 989